Dr Rath Matthias - Medycyna komorkowa. Pytania i odpowiedzi.pdf

(1041 KB) Pobierz
MEDYCYNA KOMÓRKOWA: PYTANIA I ODPOWIEDZI
DR . RATH EDUCATION SERVICES B . V .
1075565376.061.png 1075565376.070.png 1075565376.081.png 1075565376.092.png 1075565376.001.png 1075565376.012.png 1075565376.016.png 1075565376.017.png 1075565376.018.png 1075565376.019.png 1075565376.020.png 1075565376.021.png 1075565376.022.png 1075565376.023.png 1075565376.024.png 1075565376.025.png 1075565376.026.png
 
2. Wydanie
DR. RATH EDUCATION SERVICES B.V.
Postbus 656
NL-6400 AR Heerlen
Tel.: 0031- 457 111 226
Fax: 0031- 457 111 229
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie tej ksi¹¿ki/broszury/publikacji do u¿ytku
prywatnego jest dozwolone. Natomiast wszelkie inne czynnoœci jak powielanie w systemach elektronicznych,
filmowanie lub wykorzystywanie tej broszury na u¿ytek publiczny bez zgody wydawnictwa jest zabronione.
1075565376.027.png 1075565376.028.png 1075565376.029.png 1075565376.030.png 1075565376.031.png 1075565376.032.png 1075565376.033.png 1075565376.034.png 1075565376.035.png 1075565376.036.png 1075565376.037.png 1075565376.038.png 1075565376.039.png 1075565376.040.png 1075565376.041.png 1075565376.042.png 1075565376.043.png
 
MEDYCYNA KOMÓRKOWA: PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wiele badañ naukowych nad wykorzystaniem mikroelementów w kontroli wielu aspektów
chorób potwierdza w najwy¿szym stopniu, i¿ zdrowie mo¿na osi¹gn¹æ w sposób naturalny.
Nowoczesne badania nad rol¹ sk³adników od¿ywczych dostarczaj¹ dziœ wiedzy, z której ko-
rzysta ju¿ wielu ludzi. Rozwój tej dziedziny nauki przybli¿a nas do celu, jakim jest naturalne
zdrowie dla wszystkich!
Odkrycia Dr Ratha w dziedzinie Medycyny Komórkowej oraz badania zwi¹zane z synergicz-
nym dzia³aniem komórkowych sk³adników od¿ywczych mo¿na bez w¹tpliwoœci uznaæ za
pionierskie. Medycyna Komórkowa, która koncentruje siê nad znalezieniem naturalnych
rozwi¹zañ eliminuj¹cych przyczyny nieprawid³owego funkcjonowania naszego cia³a, jest naj-
lepszym sposobem odzyskania i zachowania zdrowia.
S³OWO WSTÊPNE
W publikacji „Medycyna Komórkowa: Pytania i odpowiedzi “ w sposób jasny i zrozumia³y
dla ka¿dego odpowiadamy na wiele pytañ zwi¹zanych z t¹ now¹ dziedzin¹. Mamy nadziejê,
¿e ta broszura pokryje rosn¹ce zapotrzebowanie na informacje, jak mo¿na uzyskaæ i
zachowaæ zdrowie metodami naturalnymi. Jej rozszerzony zakres uwzglêdnia fakt, ¿e:
1. Coraz wiêcej osób chce praktycznie wykorzystaæ odkrycia naukowe Medycyny Komór-
kowej w celu poprawy swojego zdrowia lub samopoczucia.
2. Nauka i badania w medycynie naturalnej osi¹gaj¹ sta³y postêp.
W ostatnich latach progres w dziedzinie Medycyny Komórkowej doprowadzi³ do wykrycia
nowych synergicznych zale¿noœci komórkowych sk³adników od¿ywczych, które wp³ywaj¹
na funkcjê komórek, a co za tym idzie – na funkcjê ca³ego organizmu.
Wskazówka: Broszura „Medycyna Komórkowa: Pytania i odpowiedzi “ zawiera podsta-
wowe wiadomoœci o mikroelementach i zaletach ich stosowania, jednak nie zast¹pi ona in-
dywidualnej porady lekarskiej w przypadku problemów zdrowotnych. To zadanie nale¿y
wy³¹cznie do lekarza lub terapeuty.
WIÊCEJ INFORMACJI
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani pog³êbieniem wiedzy z zakresu Medycyny Komórko-
wej, zachêcamy do korzystania z ksi¹¿ek i innych publikacji informacyjnych Dr Ratha, m. in. z
ksi¹¿ki: „Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ zawa³ów serca – tylko my ludzie”.
3
1075565376.044.png 1075565376.045.png 1075565376.046.png
 
1075565376.047.png 1075565376.048.png 1075565376.049.png 1075565376.050.png 1075565376.051.png 1075565376.052.png 1075565376.053.png 1075565376.054.png 1075565376.055.png 1075565376.056.png 1075565376.057.png 1075565376.058.png 1075565376.059.png 1075565376.060.png 1075565376.062.png 1075565376.063.png
 
SPIS TREŒCI
ROZDZIA£ I
Pytania wprowadzaj¹ce strona 05
ROZDZIA£ II
Informacje dotycz¹ce chorób chronicznych strona 08
ROZDZIA£ III
Pytania dotycz¹ce przyjmowania strona 17
komórkowych sk³adników od¿ywczych
ROZDZIA£ IV
Pytania ogólne strona 24
ROZDZIA£ V
Pytania o komórkowe sk³adniki od¿ywcze strona 27
ROZDZIA£ VI
Pytania o specyficzne choroby i dolegliwoœci strona 32
ROZDZIA£ VII
Pog³oski i opinie strona 37
ROZDZIA£ VIII
Indeks nazw strona 40
4
Spis treœci
 
1075565376.064.png 1075565376.065.png 1075565376.066.png 1075565376.067.png 1075565376.068.png 1075565376.069.png 1075565376.071.png 1075565376.072.png 1075565376.073.png 1075565376.074.png 1075565376.075.png 1075565376.076.png 1075565376.077.png 1075565376.078.png 1075565376.079.png 1075565376.080.png 1075565376.082.png 1075565376.083.png 1075565376.084.png 1075565376.085.png 1075565376.086.png 1075565376.087.png 1075565376.088.png 1075565376.089.png 1075565376.090.png 1075565376.091.png
 
1. Czym jest Medycyna Komórkowa?
Medycyna Komórkowa koncentruje siê na funkcji komórek – najmniejszych jednostek funk-
cjonalnych buduj¹cych nasze organy i ca³e cia³o. Zdrowie lub choroba rozstrzygaj¹ siê, nie
jak do tej pory s¹dzono, na poziomie organów – stan naszego zdrowia zale¿y od funkcji mi-
lionów komórek naszego cia³a. Wszystkie komórki wymagaj¹ nieustannego zaopatrzenia w
specyficzne sk³adniki od¿ywcze potrzebne do prawid³owego przebiegu reakcji biochemicz-
nych. Chroniczny niedobór mikroelementów jest najczêstszym powodem nieprawid³owej
funkcji komórek i przyczyn¹ wielu chorób. W zwi¹zku z tym optymalne dzienne zaopatrze-
nie w witaminy i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze jest kluczem do skutecznej profilak-
tyki i przywrócenia równowagi metabolicznej zachwianej przez choroby.
2. Co to s¹ „komórkowe sk³adniki od¿ywcze”?
Nasz organizm, zbudowany z bilionów komórek, wymaga ci¹g³ego dop³ywu mikroelemen-
tów, bez których prawid³owy cykl tysiêcy biochemicznych przemian i prawid³owy metabo-
lizm komórek nie mog¹ siê odbywa . Sk³adniki te, z naukowego punktu widzenia
Medycyny Komórkowej, okreœlone zosta³y nazw¹ „komórkowe sk³adniki od¿ywcze”.
Termin ten okreœla substancje takie jak: witaminy, minera³y, pierwiastki œladowe, okreœlone
niezbêdne aminokwasy, biologicznie aktywne substancje roœlinne (Phytobiologica) oraz
inne wa¿ne w metabolizmie komórkowym mikroelementy. Wszystkie te sk³adniki, chocia¿
wymagane s¹ w znacznie mniejszych iloœciach ni¿ cukry, bia³ka, czy t³uszcze, s¹ niezbêdne -
bez nich przemiana tych zwi¹zków nie mo¿e siê dokonaæ. Elementy te wywieraj¹ ogromny
wp³yw na zdrow¹ funkcjê komórek i funkcjê organizmu, pod warunkiem, ¿e zapewni siê
ich optymaln¹ dostêpnoœæ i okreœlone proporcje wzglêdem siebie.
I. pytania wprowadzaj¹ce
5
1075565376.093.png 1075565376.094.png 1075565376.095.png 1075565376.096.png 1075565376.097.png 1075565376.098.png 1075565376.099.png 1075565376.100.png 1075565376.101.png 1075565376.002.png 1075565376.003.png 1075565376.004.png 1075565376.005.png 1075565376.006.png 1075565376.007.png 1075565376.008.png 1075565376.009.png 1075565376.010.png 1075565376.011.png 1075565376.013.png 1075565376.014.png 1075565376.015.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin