Marek Folwarniak. Brekteaty Bolesława Krzywoustego w polskich zbiorach. IOH.pdf

(2018 KB) Pobierz
NUMIZMATYKA
Brakteaty
Marek Folwarniak
Bolesława
Krzywoustego
w polskich zbiorach
Inne Oblicza Historii
30
1152997241.031.png
występowała współcześnie na monetach
niemieckich, stąd założenie, że wzorów do-
starczyć mógł duchowny niemiecki.
Zróżnicowane są również formy nazwy
Gniezno 8 na omawianych egzemplarzach,
ale i tu niektóre z nich znajdują swój odpo-
wiednik w dokumentach sporządzonych
przez niemieckich mnichów 9 .
Pewną odmienność wykazują także rysun-
ki postaci świętego. Szczególnie rysunek
z MAiE w Łodzi odbiega od wzorów
z MNW i MNK. Inny jest tu kształt pastora-
łu, inne ułożenie księgi ewangelii i układ szat.
rakteaty 1 Bolesława Krzy-
woustego z postacią św.
Wojciecha należą do naj-
ciekawszych numizmatów
polskich okresu średnio-
wiecza. Są to pierwsze
polskie brakteaty 2 , a jed-
nocześnie jedne z najstarszych w Eu-
ropie. Ich emisja przypada na czasy,
gdy w Polsce bite były wyłącznie dena-
ry. Brakteaty Bolesława Krzywoustego
są największymi polskimi monetami tego
typu. Następne brakteaty w Polsce po-
jawiły się dopiero za czasów Mieszka
III, jako znacznie mniejsze, bite masowo
monety.
Na brakteatach Bolesława Krzywo-
ustego centralne miejsce zajmuje po-
stać św. Wojciecha. Odwołanie się do
patronatu świętych nie ograniczało się
tylko do aspektu religijnego. W tam-
tych czasach podkreślenie chrześci-
jańskich korzeni służyło uzasadnieniu
istnienia własnych instytucji kościel-
nych i państwowych.
Brakteat Bolesława Krzywoustego – od-
wrotna strona monety (fotografia wyko-
nana przez autora artykułu)
Brakteat typu II
(Kopicki: brakteat św. Wojciech i książę,
poz. 47, znanych egzemplarzy 274, stopień
rzadkości R4)
Przedstawia postać klęczącego księcia
i stojącego nad nim św. Wojciecha z ręką
wyciągniętą nad głową Bolesława w geście
opieki. Rysunek nie jest już tak szczegóło-
wy jak w typie I, a proporcje postaci nieco
zachwiane, ale daje się dostrzec wiele cech
wspólnych z typem I. W podobnym otoku
jak w typie I widnieje napis: + SLVLEBA-
IDI IBEZLAV (w wersji najbardziej po-
prawnej: S DALBERIVS BOLEZLAV) –
jest to zniekształcona legenda: +S. ADAL-
BERTVS – BOLESLAV. Litery B, E, L są
odwrócone.
Choć w katalogu Kopickiego mamy
przedstawiony jeden wzór brakteata, to
pragnę zauważyć, że w przypadku tej mo-
nety mamy do czynienia z dwoma odmia-
nami. Oprócz opisanej odmiany z głową
św. Wojciecha skierowaną w stronę Bole-
sława mamy również egzemplarze typu II
z głową św. Wojciecha skierowaną na wprost.
Jest to odmiana występująca znacznie rza-
dziej, lecz wyraźnie udokumentowana. Po-
mijam różnice monet typu II, wynikające
z użycia różnych stempli, wówczas bowiem
liczba odmian byłaby znacznie większa.
Początkowo brakteaty z postacią klęczą-
cą przed biskupem łączono z pokutą Krzy-
woustego za zabójstwo brata Zbigniewa,
dlatego nazwano je „brakteatami pokutni-
czymi” i pod tą nazwą funkcjonowały wiele
lat, datowano je więc w okolicach roku
1118. Po latach zweryfikowano ten pogląd.
Obecnie przyjmuje się, że inspiracją ich po-
wstania była wizyta Krzywoustego u bi-
skupa Konrada w Magdeburgu. Prawdo-
podobnie wtedy Krzywousty otrzymał od
Przedstawia on stojącą postać św. Woj-
ciecha w stroju pontyfikalnym z pastora-
łem w prawej ręce i z księgą ewangelii w le-
wej. Rysunek postaci cechuje szczegóło-
wość i zachowanie proporcji.
Średnica 26 mm, waga 0,56 g. W otoku
widnieje napis: + SCS ADELBIRIAS EPS
GNVH lub CNVH (Sanctus Adalbertus
Episcopus Gneznensis) 5 . SCS jest skrótem
wyrazu sanctus , litery S są odwrócone, lite-
ra A w następnym wyrazie umieszczona
jest odwrotnie. Litery L, B i R również są
odwrócone względem napisu SCS. Wyraz
ADELBIRIAS jest zniekształconą formą
imienia ADALBERTVS. EPS jest skrótem
wyrazu episcopus . Legendę rozmieszczono
w miarę regularnie, zaczynając na prawo
od krzyżyka, i napisano ją w większości ka-
pitałą romańską 6 . Inskrypcja na monecie
jest najbardziej rozbudowaną inskrypcją
monetarną, jaka dotychczas występowała
w polskich monetach tego okresu.
Brakteaty typu I, choć znane są w nie-
wielkiej liczbie egzemplarzy, różnią się mię-
dzy sobą. Porównanie egzemplarzy z muze-
ów w Warszawie, Krakowie, Głogowie i Ło-
dzi daje podstawy do wyróżnienia przy-
najmniej trzech stempli. Odmiany te mają
zróżnicowane zniekształcenia liter, niektóre
z liter są lustrzanym odbiciem lub zostały
odwrócone. Jak zauważył S. Suchodolski 7 ,
jeden błąd literowy powtarza się na wszyst-
kich znanych egzemplarzach. Trzecia spo-
dziewana litera „A” została zastąpiona lite-
rą „E”. Ponieważ trudno założyć wielokrot-
ną pomyłkę przy kopiowaniu, należy przy-
puszczać, że taki musiał być wzór wyrazu,
tj. „ADELBERTUS”. Ponieważ taka forma
Opis monet
Oba omawiane brakteaty są cienkimi, bi-
tymi jednostronnie monetami (stronę
główną stanowi obraz wypukły).
Na potrzeby niniejszego artykułu dla
rozróżnienia opisywanych monet przyją-
łem oznaczenia zaproponowane przez
R. Kiersnowskiego 3 . Typ I oznacza zatem
brakteaty ze stojącą postacią św. Wojcie-
cha, typ II zaś odnosi się do monet z po-
stacią św. Wojciecha i klęczącą postacią
Bolesława. Ikonografia obu monet jest
oczywiście typowa dla obszaru dominacji
łacińskich wpływów kulturowych. Należy
w tym miejscu zaznaczyć, że oba typy opi-
sywanych tu brakteatów mają wiele cech
wspólnych. Są oczywiście bite tą samą me-
todą, postacią centralną jest św. Wojciech,
monety mają podobne wagi i średnice.
Rozkład otoków i liternictwo analogiczne.
Cechy te potwierdzają raczej założenie, że
powstały w podobnym okresie i zostały
wykonane w tym samym miejscu.
Brakteat typu I
(Kopicki: brakteat św. Wojciech, poz. 46,
znanych egzemplarzy 6, stopień rzadkości
R7 4 )
www.ioh.pl
31
1152997241.032.png 1152997241.033.png 1152997241.034.png 1152997241.001.png 1152997241.002.png 1152997241.003.png 1152997241.004.png
niego w darze duże brakteaty z wizerun-
kiem biskupa, klęczącego u stóp patrona
swej diecezji. W nawiązaniu do tego wzoru
Krzywousty polecił wybicie własnych mo-
net. Nazwano je „protekcyjnymi” i do dziś
pod taką nazwą występują w literaturze.
Sporną kwestią jest lokalizacja mennicy.
Pierwotnie monety te przypisywano menni-
cy gnieźnieńskiej, lecz obecnie przeważa po-
gląd, że powstały w mennicy krakowskiej 10 .
Dotychczasowe znaleziska nie były jed-
nak dużymi liczebnie zbiorami, dlatego od-
krycie skarbu w Karczmiskach (pow. pu-
ławski) jesienią 1932 r. wywołało nie lada
sensację. Odkrycia tego dokonała pewna
kobieta podczas prac polowych. Monety
znajdowały się w dużym, niewypalanym,
glinianym garnku, a łączna waga całego
znaleziska wynosiła 3,06 kg. Skarb trafił na
posterunek policji, następnie do starostwa
w Puławach, później do urzędu konserwa-
torskiego w Lublinie, aż w końcu został za-
kupiony przez Dyrekcję Państwowych
Zbiorów Sztuki na Zamku w Warszawie.
W skład skarbu wchodziły denary krzyżo-
we, denary Bolesława Śmiałego, denary
Władysława Hermana oraz oczywiście de-
nary i brakteaty Bolesława Krzywoustego.
Wszystkich monet srebrnych naliczono
4504, choć w tym 742 sztuki uszkodzone.
Najciekawszy jest jednak fakt, że w skład
tego skarbu wchodziło 215 sztuk brakte-
atów Bolesława Krzywoustego typu II oraz
1 sztuka typu I 13 . I właśnie ten wyjątkowy
egzemplarz typu I nie trafił dalej z całością
skarbu, lecz pozostał w rękach miejscowe-
go nauczyciela. Następnie trafił do Gabine-
tu Numizmatycznego Mennicy Państwo-
wej, aż w końcu znalazł się w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie 14 .
Barbara Piwocka 15 opublikowała szcze-
gółowy spis tego znaleziska. Podała rów-
nież, że pierwsza wzmianka o znalezisku
w Karczmiskach ukazała się w „Dodatku
literacko-naukowym Ilustrowanego Kurie-
ra Codziennego” z 7 maja 1933 r. W za-
mieszczonym wykazie autorka artykułu
pod poz. 141–161 wymieniła 215 sztuk
brakteatów typu II (w tym 2 egzemplarze
rzadszej odmiany z głową biskupa zwróco-
ną na wprost).
Wśród współczesnych znalezisk nie moż-
na pominąć oczywiście skarbu z Głogowa.
Odkrycia dokonali 23 października 1987 r.
dwaj działkowicze podczas prac melioracyj-
nych na terenie ogródków działkowych przy
Osiedlu Piastów Śląskich. Skarb, znajdujący
się obecnie w Muzeum Archeologiczno-Hi-
storycznym w Głogowie, zawiera 20 638
monet całych i fragmentów, 7 srebrnych
sztabek i jedną grudkę srebra. Wśród monet
rozróżniono 31 typów, w większości pol-
skich denarów pochodzących ze Śląska
z XII i pocz. XIII w. Zachowana część skar-
bu równa się wartości ok. 34 grzywien wa-
gowych. Pod względem liczby monet należy
do największych z tego okresu nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Wśród monet skar-
bu głogowskiego znalazły się 53 sztuki monet
typu II w 27 zwitkach i tylko jedna typu I.
Znaleziska
Początkowo brakteaty Bolesława Krzy-
woustego z postacią św. Wojciecha znane
były tylko w pojedynczych egzemplarzach.
„Zanim znaleziony był w Dobiesławicach,
już był znany numizmatykom ze zbioru
Walońskiego, Rastawieckiego, Reichla i z
czterech egzemplarzy w zbiorach hr. Kra-
sińskich” 11 . Jednymi z pierwszych dokład-
niej opisanych znalezisk były odkrycia do-
biesławickie – „Właściwie sędziszowskie
(bo we wsi tego ostatniego nazwiska, a tyl-
ko w majątku dobiesławickim” 12 (powiat
pińczowski) w 1836 r. i w Woli Skromow-
skiej w 1844 r. Znalezisko w Sędziszowie
trafiło do rąk właścicielki gruntów Anny
z Zamoyskich Aleksandrowej Sapieżyny.
Następnie w drodze spadku przypadło
wnukowi księżnej, ks. Władysławowi Czar-
toryskiemu, by na koniec trafić do Muzeum
Czartoryskich w Krakowie.
O ile w skarbie dobiesławickim odkryto
kilka brakteatów Krzywoustego, to w Woli
Skromowskiej monety te stanowiły znacz-
ną część skarbu.
Typ I (MG/N/1038), fot. Muzeum Arche-
ologiczno-Historyczne w Głogowie
MG/N/709, fot. Muzeum Archeologicz-
no-Historyczne w Głogowie
Brakteat z Dobiesławic (K. Stronczyński,
Dawne monety Polski dynastyi Piastów
i Jagiellonów. Część I , Piotrków 1883, ta-
blica III)
MG/N/710 – odwrotna strona brakteata,
fot. Muzeum Archeologiczno-Historycz-
ne w Głogowie
Inne Oblicza Historii
32
1152997241.005.png 1152997241.006.png 1152997241.007.png 1152997241.008.png 1152997241.009.png
Zbiory
już tak pewne, ale należy założyć, że część
z nich lub wszystkie również pochodzą ze
wspomnianego znaleziska. Brakteat typu I
został dokładnie opisany w artykułach za-
mieszczonych w „Wiadomościach Numi-
zmatycznych” w 1959 r.
Egzemplarze typu II są na ogół dobrze
zachowane. Bite są różnymi stemplami
i różnią się patyną. Wszystkie monety
typu II znajdujące się w MN w Warszawie
są odmianą z głową św. Wojciecha skiero-
waną w stronę Bolesława. Jeden z egzem-
plarzy ma wybitą Leliwę, pochodzi więc ze
zbiorów Czapskich. Na innym egzemplarzu
przed głową św. Wojciecha znajduje się
pięć punktów (może znak menniczy).
+ SCS [.] DAELBERIAS EPS GM) oraz
12 egzemplarzy typu II 26 . Większość mo-
net opisana jest jako pochodzące z Karcz-
misk.
Największe zbiory brakteatów Bolesława
Krzywoustego znajdują się oczywiście w mu-
zeach. Oto efekt ustaleń, jakie udało mi się
poczynić we współpracy z wybranymi pla-
cówkami muzealnymi, tj. Muzeum Arche-
ologiczno-Historycznym w Głogowie, Mu-
zeum Narodowym w Warszawie, Muzeum
Archeologiczno-Etnograficznym w Łodzi,
Muzeum Narodowym w Krakowie, Mu-
zeum Okręgowym w Koninie i Muzeum
Zamojskim w Zamościu.
Muzeum Archeologiczno-Historycz-
ne w Głogowie 16
Muzeum Archeologiczno-Etnogra-
ficzne w Łodzi 24
Muzeum to swoje zbiory brakteatów
Krzywoustego zawdzięcza odkryciu skarbu
w Głogowie w roku 1987. Zbiory muzeum
zawierają jeden egzemplarz typu I 17 , 11 eg-
zemplarzy typu II 18 oraz zwitki monet 19
(zawsze brakteat protekcyjny na wierzchu)
– monety są pozawijane od jednej do sze-
ściu sztuk razem.
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 11151, fot.
autor
W zbiorach Muzeum znajduje się jeden
brakteat typu I 25 (z napisem w otoku
Muzeum Narodowe
w Warszawie 20
W zbiorach Muzeum Narodowego w War-
szawie znajduje się jeden brakteat Bolesła-
wa Krzywoustego typu I – św. Wojciech z pa-
storałem i 13 egz. typu II 21 . Moneta typu I
pochodzi ze skarbu z Karczmisk. Pocho-
dzenie pozostałych numizmatów nie jest
Brakteat typu I (MAEŁ-N-A 8500) 27 , fot.
autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 10967, fot.
autor
Brakteat typ I (Z. Wdowiszewski, Jesz-
cze o skarbach z Dobiesławic Karcz-
misk. Nowy brakteat z czasów Krzywo-
ustego , Wiadomości Numizmatyczne,
z. 1–2, Warszawa 1959, s. 53)
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 10988, fot.
autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 8665, fot.
autor
www.ioh.pl
33
1152997241.010.png 1152997241.011.png 1152997241.012.png 1152997241.013.png 1152997241.014.png 1152997241.015.png 1152997241.016.png 1152997241.017.png 1152997241.018.png 1152997241.019.png
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 7280,
fot. autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 6904,
fot. autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 7279,
fot. autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 6902,
fot. autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 6623,
fot. autor
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 6905,
fot. autor
den egzemplarz typu I 29 oraz trzy egzem-
plarze typu II 30 . Również i tu monety typu
II są odmianą z głową św. Wojciecha skie-
rowaną w stronę Bolesława.
moneta ta odpowiada klasyfikacji zapro-
ponowanej przez R. Kiersnowskiego, który
prawdopodobnie oglądał zamojską monetę
i dlatego, opisując brakteat, przyjęto jego
opinię.
Muzeum Okregowe w Koninie 31
,
Muzeum Numizmatyczne NBP
W zbiorach Gabinetu Numizmatycznego
Muzeum Okręgowego w Koninie znajdują
się dwa numizmaty typu II.
W ramach wystawy zorganizowanej na
terenie NBP można oglądać egzemplarz
brakteata typu II w Muzeum Numizma-
tycznym NBP.
,
Muzeum Zamojskie w Zamosciu 32
Brakteat typu II MAEŁ-N-A 6903,
fot. autor
Wśród numizmatów tego Muzeum mo-
żemy oglądać jeden egzemplarz brakteata
typu II 33 . W karcie monety sporządzonej
w 1967 roku zarejestrowano ją jako brakte-
at tzw. pokutniczy, a jako mennicę wskaza-
no: „Polska Mennica Gnieźnieńska”. Co
do kwalifikacji i określenia typu monety, to
Oczywiście część brakteatów Bolesława
Krzywoustego stanowi również ozdobę ko-
lekcji prywatnych. Dzięki uprzejmości ko-
lekcjonerów przedstawiam kilka zdjęć eg-
zemplarzy z prywatnych zbiorów. Są to
brakteaty typu II. Ostatni z nich z głową
św. Wojciecha zwróconą na wprost.
Muzeum Narodowe w Krakowie 28
Spośród interesujących nas monet w zbio-
rach Muzeum Narodowego znajduje się je-
Inne Oblicza Historii
34
1152997241.020.png 1152997241.021.png 1152997241.022.png 1152997241.023.png 1152997241.024.png 1152997241.025.png 1152997241.026.png 1152997241.027.png 1152997241.028.png 1152997241.029.png 1152997241.030.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin