marie-t.pdf

(274950 KB) Pobierz
PIOTR KALINOWSKI
ŒL¥SKIE MONETY
HABSBURGÓW
KATALOG
CZÊŒÆ III
LATA 1705 - 1916
KALETY 2009
© Piotr Kalinowski, Kalety 2009
Wydawca:
Wydawnictwo
Piotr Kalinowski
Ks Drozdka 20
42-660 KALETY
ISBN 978-83-61755-06-7 - ca³oœæ
ISBN 978-83-61755-09-8 - czêœæ III
S³owo wstêpu
Katalog, który macie Pañstwo przed sob¹ powsta³ na podstawie
wydanego w 1901 roku dzie³a Friedensburga Schlesiens Münzen und
Medaillen der neuern Zeit. W katalogu zamieszczono prócz monet œl¹skich
mennic zamieszczono równie¿ monety i medale obce o ile u¿yto na nich
œl¹skiego or³a lub tytulatury “Ksi¹¿ê Œl¹ski”. Nie zamieszczono wszystkich
medali powi¹zanych ze Œl¹skiem, a jedynie te, które zawieraj¹ portret cesarza.
Katalog zosta³ u³o¿ony nomina³owo. Przy wiêkszoœci monet podano
ich ceny w euro osi¹gane wspó³czeœnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i
internetowych (dane pochodz¹ z portali Coinarchives, WCN, e-Bay, iAllegro).
W stosunku do pierwszego wydania ca³kowicie zosta³a zmieniona
numeracja pozycji.
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, uk³adu katalogowego czy
wyceny mo¿na sk³adaæ pod adresem
pk99@op.pl
Piotr Kalinowski
1
JÓZEF I
1705 - 1711
2
937381990.018.png
MENNICA WROC£AW
Mincerze:
Franciszek Nowak 1704 - 1723 - znak FN
Nr
Nomina³
Rok
Metal
FuS
Hal
RzadkoϾ
Ostatnie notowania
2347Greszel
1706 Au 1,25g
775
1764
2348Greszel
1707 Ag 0,47g
786
1765
2349Greszel
1708 Au 1,16g
--
1764
2350
2351
Greszel
Greszel
1709
1710
Au 1,16g
Au 1,16g
799
808
1764
--
HDR 73/2004 - 1400,-
23523 Krajcary
1705 Ag 1,56g
762
1758
M&S 4/2006 - 50,-
2353
2354
2355
2356
2357
3 Krajcary
3 Krajcary
3 Krajcary
3 Krajcary
3 Krajcary
1705
1705
1705
1705
1705
Ag 1,56g
Ag 1,56g
Ag 1,56g
Sn
Ag
762
762
762
--
--
1758
1758
1758
1758
1758
HDR 74/2004 - 40,-
Klipa
23583 Krajcary
1706 Ag 1,56g
774
1759
3
937381990.019.png 937381990.020.png 937381990.021.png 937381990.001.png 937381990.002.png 937381990.003.png 937381990.004.png 937381990.005.png 937381990.006.png 937381990.007.png 937381990.008.png 937381990.009.png 937381990.010.png 937381990.011.png 937381990.012.png 937381990.013.png 937381990.014.png 937381990.015.png 937381990.016.png 937381990.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin