striegau.pdf

(20337 KB) Pobierz
PIOTR KALINOWSKI
PIENI¥DZ MIASTA
STRZEGOM
KATALOG
LATA 1622 - 1923
KALETY 2009
© Piotr Kalinowski, Kalety 2009
Wydawca:
Wydawnictwo
Piotr Kalinowski
Ks Drozdka 20
42-660 KALETY
ISBN 978-83-61755-12-8
S³owo wstêpu
Katalog, który Pañstwo macie przed sob¹ powsta³ na podstawie
wydanego w 1901 roku dzie³a Friedensburga Schlesiens Münzen und
Medaillen der neueren Zeit . W katalogu tym znajduj¹ siê emisje miejskie,
powiatowe i prywatne z terenu Strzegomia oraz medale tematycznie powi¹zane
z miastem.
Katalog zosta³ u³o¿ony nomina³owo odpowiednimi epokami
historycznymi. Przy wiêkszoœci monet podano ich ceny w euro osi¹gane
wspó³czeœnie na aukcjach zarówno stacjonarnych jak i internetowych (dane
pochodz¹ z portali Coinarchives, WCN, e-Bay, iAllegro).
Wszystkie uwagi do wyszukanych odmian, uk³adu katalogowego czy
wyceny mo¿na sk³adaæ pod adresem
pk99@op.pl
Piotr Kalinowski
1
PIENI¥DZ CZASU
KIPPER I WIPPER
2
Nr
Nomina³
Rok
Metal
FuS
Kop
RzadkoϾ
Ostatnie notowania
1
3 Krajcary
1622
Ag 0,90g
3627
8691
R
2
3
3 Krajcary
3 Krajcary
1622
1622
Ag 0,90g
Ag 0,90g
3627
3627
8691
8691
R
R
WAG 37/2006 - 210,-
4
5
6
3 Krajcary
3 Krajcary
3 Krajcary
1622
1622
1622
Ag 0,90g
Ag 0,90g
Ag 0,90g
3626
3626
3626
8690
8690
8690
R
R
R
73 Krajcary
1622 Ag 0,90g
3629
8693
R2
83 Krajcary
1622 Ag 0,90g
3628
8692
R3
93 Krajcary
1622 Ag 0,90g
--
8689
R4
1012 Krajcarów
1622 Ag
3625
8694
R4
3
958166386.022.png 958166386.023.png 958166386.024.png 958166386.025.png 958166386.001.png 958166386.002.png 958166386.003.png 958166386.004.png 958166386.005.png 958166386.006.png 958166386.007.png 958166386.008.png 958166386.009.png 958166386.010.png 958166386.011.png 958166386.012.png 958166386.013.png 958166386.014.png 958166386.015.png 958166386.016.png 958166386.017.png 958166386.018.png 958166386.019.png 958166386.020.png 958166386.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin