komendy do minecraft.txt

(11 KB) Pobierz
achievement <list|unlock> - pozwala na odblokowanie achievmentów, bšd na pokazanie ich listy. (achievment unlock <NAZWA ACHIEVMENTA> odblokowuje achievment)

alias <NAZWA> <KOMENDA> - powala na przypisanie skrótu do jednego lub więcej słów.

ascend - przenosi Cię na wyższy poziom.

atlantis - powietrze zamienia się w wodę, lecz niewidocznš; można sobie 'latać' po wiecie, tak samo jakby pływał pod wodš; nie pokazuje ani nie zabiera to 'baniek'.

biome - mówi, w jakim aktualnie biomie się znajdujesz.

bind <KEYCODE> <KOMENDA> - przypisuje komendę do wybranego klawisza;

bring [ID itema/ NAZWA MOBA] - stackuje rozrzucone rzeczy w jedno miejsce; spawnuje kilka zwierzaków/ mobów/ czego chcesz; gdy nie napiszesz, czego chcesz, zespawnowane zostanie wiele różnych, niepotrzebnych do życia mobów;

cannon [SIŁA] - Strzela okrelonš serię TNT w stronę, w którš patrzysz

chest <drop|get|fill|swap|clear> - zezwala na dostęp do skrzyń

clear - czyci konsolę (ten czat, w którym się wpisuje komendy)

clearwater - widoczne jest dno akwenu wodnego; czasem nie działa i trzeba postawić klocek na dnie;  

clone [ILOĆ KLONÓW] - klonuje moba, na którego włanie patrzysz o wpisanš iloć

config <setglobal [reset]> - zapisuje wszystko, co włšczylimy; przykładowo, jeli włšczylimy sobie latanie, używamy tej komendy, i po ponownym włšczeniu Minecraft'a na tym wiecie nadal będziemy latać

confuse [ODLEGŁOĆ] - dezorientuje moby w dystansie o X kratek (podajemy w komendzie)

confusesuicide - mob atakuje drugiego moba

cyclepainting - zmienia obraz na który aktualnie patrzymy; np. jeżeli patrzymy na obraz z zapałkami i użyjemy tej komendy, zmieni się on na obraz z czaszkš, bšd dowolny inny

damage - włšcza lub wyłšcza obrażenia odnoszone przez gracza (wszelkie)

defuse [all] - rozbraja wszystkie TNT w pobliżu

descend - przenosi Cię na najbliższš platformę pod Tobš

destroy [all] - niszczy item, który jest zaznaczony; dodanie 'all' do komendy usuwa cały ekwipunek

difficulty <POZIOM> - ustawia poziom trudnoci gry (0 - peacyful, 1 - easy, 2 - medium, 3 - hard)

drops - włšcza lub wyłšcza 'wypadanie' itemków; np. gdy wyłšczone, to po rozwaleniu dirt'a nic nie wypadnie

dropstore - komenda ta przenosi wszystko co masz w ekwipunku do skrzyni, która zostanie utworzona

duplicate [all] - duplikuje i wyrzuca przed Ciebie stack rzeczy, którš masz zaznaczonš

explode [WIELKOĆ] - tworzy eksplozję przy Tobie; zalecane jest przedtem wyłšczenie obrażeń komendš 'damage'

exterminate [WIELKOĆ] - zabija moba na którego włanie patrzysz; dodanie rozmiaru eksterminacji powiększa 'pole rażenia'

extinguish|ext [all] - gasi cały ogień w pobliżu (bšd w całym wiecie)

falldamage - włšcza bšd wyłšcza obrażenia oddawane przez upadek z wysokoci

feed <ILOĆ PUNKTÓW GŁODU> - zmniejsza poziom głodu (zapełnia pasek) o podanš iloć

firedamage - włšcza lub wyłšcza obrażenia oddawane przez ogień

flammable <BLOK> - ustawia łatwopalnoć (po prostu to, że blok będzie się palił)

fly [SZYBKOĆ] - włšcza lub wyłšcza latanie; dodanie szybkoci wiadomo co robi, np. fly 2.0 - latamy z prędkociš dwa razy szybszš niż chodzimy

flymode <dynamic|standard|minecraft|reset> - pozwala sprecyzować, jakim stylem chcemy latać

freecam - pozwala na dowolny ruch kamery, przez co bardzo ułatwia kręcenie filmów

freezecam - zatrzymuje kamerę w aktualnym miejscu (gracz się porusza, kamera nie)

freeze - 'zamraża' potwory, przez co nie mogš się poruszać czy też atakować gracza

gamemode <creative|survival|1|0> - zmienia typ wiata na wybrany (creative - 1, survival 0); np. gamemode 1 ustawia wiat na tryb Creative

goto <NAZWA PUNKTU> - teleportuje do punktu kontrolnego

grow [all] - wszystkie sadzonki, czy zboże ronie; dodanie 'all' przyspiesza wzrost nasion na CAŁEJ MAPIE

heal <ILOĆ SERDUSZEK> - leczy gracza o okrelonš liczbę serduszek

health <min|max|infinite> - ustawia poziom życia gracza; użycie 'health infinite' robi nas niemiertelnym

help [KOMENDA] - podaje specyfikację komendy

helmet [BLOK] [TRWAŁOĆ] - pozwala nałożyć na głowę jako hełm dowolny blok

home - teleportuje na spawn point

hunger <empty|full|infinite> - ustawia głodnoć na okrelonš iloć; użycie 'hunger infinite' sprawia, iż nigdy nie będziemy głodni

infiniteitems - włšcza lub wyłšcza niekończšce się narzędzia/ broń

instantkill - włšcza lub wyłšcza zabijanie za jednym uderzeniem

instantmine - włšcza lub wyłšcza wydobywanie za jednym uderzeniem

instantplant [grow] - błyskawicznie stawia na ziemi sadzonkę; dodanie 'grow' sprawia, iż posadzona sadzonka od razu uronie

item <ID ITEMA|NAZWA ITEMA> [ILOĆ] [TRWAŁOĆ] - tworzy rzecz; na przykład gdy chcemy dostać diamentowš łopatę, a nie znamy ID, piszemy 'item diamondshovel', natomiast jak chcemy dostać kolorowš wełnę, piszemy 'item wool 64 5' - w tym wypadku dostaniemy 64 sztuki zielonej wełny;

itemdamage - włšcza lub wyłšcza niezniszczalnoć rzeczy

itemname - użyj tej komendy, by dowiedzieć się jakie ID ma aktualnie zaznaczony item

itemstack <ITEMID|ITEMNAME> [QUANTITY] - daje dla gracza okrelonš iloć stacków itema; np. 'itemstack 46 10' - dostaniemy 10 stacków TNT

jump - przenosi Cię na blok, na który skierowany jest celownik

keepitems - włšcza lub wyłšcza wypadanie rzeczy po mierci

kill - samobójstwo

killall <NAZWA MOBA> - zabija wszystkie okrelone moby

killnpc [all|monster|animal] - zabija wszystkie moby|wszystkie potwory|wszystkie zwierzęta

light - włšcza lub wyłšcza nieskończone wiatło; cišgle jest jasno, nie trzeba nosić pochodni; czasem pojawia się bug i trzeba postawić jaki blok

listwaypoints - lista wszystkich dostępnych waypoint'ów

longerlegs - wydłuża nam nogi, że tak powiem, dzięki czemu możemy wejć na wysokoć jednego bloku bez skakania

maxstack [ID ITEMA|NAZWA ITEMA|all] [ILOĆ BLOKÓW W STACKU] - ustawia, ile ma wynosić iloć itemów w stacku; np. 'maxstack 46 256' ustawia, że stack TNT może teraz wynosić 256; 'maxstack all 256' ustawia, że każdy stack może mieć teraz 256 bloków

mobdamage - włšcza lub wyłšcza obrażenia oddawane przez potwory

msg <WIADOMOĆ> - komenda ta dodaje wiadomoć do konsoli (czatu)

music [play|pause|skip|stop|VOLUME] - włšcza muzykę; limit: 2 odtworzenia dziennie

noclip - włšcza lub wyłšcza tryb ducha

platform - spawnuje pod naszymi nogami blok szkła; przydatne, gdy latamy bšd jestemy w trybie ducha i chcemy pozostać na danej wysokoci

plugin <list|enable [NAZWA MODA]|disable [NAZWA MODA]|dlist> - lista wszystkich dostępnych pluginów (modów); możesz również z tej komendy skorzystać, by włšczyć lub wyłšczyć dany plugin

pos - pokazuje aktualnš pozycję gracza (x, y, z); uważam, iż jest to niepotrzebne, ponieważ mamy F3  

ralias <NAZWA> - usuwa dany alias

refill [all] - re-stackuje bloki w Waszym ekwipunku; np. gdy mamy 3 sztuki TNT i użyjemy 'refill' podczas, gdy TNT jest zaznaczone, otrzymamy pełny stack; można re-stackować wszystkie bloki poprzez użycie 'refill all'

rem <NAZWA WAYPOINT'A> - usuwa dany waypoint

removedrops [all] - usuwa wypadanie itemów;

rename <NAZWA KOMENDY> <NOWA  NAZWA KOMENDY> - pozwala na zmianę nazwy komendy; np. możemy z 'item' zrobić 'daj', 'rename item daj', przez co nie będziemy pisać 'item 46 64' tylko 'daj 46 64'

repair [all] - naprawia zaznaczony aktualnie item do pełnej trwałoci; dodanie 'all' naprawia wszystkie itemy w ekwipunku

repeat - powtarza poprzednio użytš komendę

reset - resetuje ustawienia gracza

resize [1080p|720p|480p|setdefault [SZEROKOĆ]|<WYSOKOĆ>] - ustawia wielkoć okienka Minecraft'a

return - przenosi gracza do pozycji, w której był przed teleportacjš

ride - pozwala jedzić na mobie, na którym aktualnie masz wycelowanš mysz; swojš drogš ciekawe jak się jedzi na Creeperze

sc <NAZWA PLIKU> - dodane wspomaganie skryptów (na razie nie mamy informacji na ten temat)

search <ITEM DO ZNALEZIENIA> - pozwala odkryć ID itemów składajšcych się z danego przedmiotu; np. 'search diamond' pokaże nam wszystkie dostępne itemy z diamentem oraz ich ID

set <NAZWA WAYPOINT'A> - tworzy waypoint na mapie

setjump [WYSOKOĆ|reset] - ustawia wysokoć skoku

setspawn [<X> <Y> <Z>] - ustawia Twojš aktualnš pozycję jako spawn point; można również dać dokładne koordynacje X, Y, Z

setspeed [PRĘDKOĆ|reset] - ustawia prędkoć poruszania się gracza

skin <NAZWA GRACZA> - zmienia Twój skin na skin DOWOLNEGO gracza; np. 'skin Thyaind' - dostaniesz mój skin

spawn <NAZWA|ID|random|list> [ILOĆ] - pozwala na spawn dowolnego moba/ losowego oraz pokazanie listy ID mobów

spawnportal - spawnuje portal nieopodal gracza

spawnstack <NAZWA|ID|list|random> - spawnuje wybranš kreaturę kilka bloków od Ciebie

stackcombine - jeżeli masz nieporzšdek w ekwipunku, użyj tej komendy, a wszystkie przedmioty tego samego typu zostanš zestackowane

stacklimit - włšcza lub wyłšcza limitowanie stacków; np. gdy mamy wyłšczone, możemy mieć nieskończonoć itemów w stacku

superheat [all] - zmienia rzeczy, które da się przepalić bšd usmażyć w piecu, na już przepalone/ usmażone;

superpunch [DYSTANS|reset] - uderzasz pięciš w moba z wielkš siłš

tele <X> <Y> <Z> - teleportuje do danych koordynacji X, Y, Z

time [set|get|day|night [minute|hour|day [CZAS]]|speed SZYBKOĆ] - kontroluje czas

timeschedule <reset | <CZAS 1> <CZAS 2>> - ustawia czas, w którym ma się toczyć gra; np. 'timeschedule 8:00 12:00' ustawia, że czas będzie leciał tylko od 8 do 12

unbind <KEYCODE|all> - usuwa skr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin