Simone Weil - świadomość nadprzyrodzona.pdf

(119181 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
rsBN 83-2'l 1-6563-\
llil il lililtililllt l]l I l]lt
847751983.002.png
Simone
Weil
wiadomo
nadprzyrodzona
E-a
:'?S:l
;lsu :
'0(r
" PAx*
847751983.003.png
Simone
WEIt
wiadomo
nad przyrodzona
wybr myIi
przeoz5,'a
ALEKSAN DRA oLDZKA-FRYBESoWA
wybr i opracowanie
ANDRZEJ WIELOWIEYSKI
INSTYT LN WYDAWNICZY P AX
wARSTAWA lSgS
847751983.004.png
La Psanteur et la Grce, avec une introduction par
Gustave Thibon, O 1948 by Librairie Plon;
La C onnaissance Sur nature lle, collection Espoir, dirigee
par Albert Camus, O 1950 Editions Gallimard;
Lettre dun religieux, collection Espoir, dirigee par Albert
Camus, ) 1951 Editions Gallimard;
Ins|uitions pr-chretiennes' o 1951 by la Colombe, Edi-
tions du Vieux Colombier,
Cahiers 1, O 1951 by Librairie Plon;
Cahiers II, @ 1953 by Librairie Plon;
Cahiers III, @ 1956 by Librairie Plon.
WPROWADZENIE'
[fragmenty]
Jest dla mnie czymbolesnym oddawa
w rce czyteinika pruedziwn ksik Simone
Weil. Do tej pory tylko z nielicznymi przyla-
@ for the Polish edition by Instytut Wydawniczy,Pax,
Warszawa 1986
@ for the Poiish translation by Aleksandra oldzka-
-Frybesowa, Warszawa 1986
l Wprowadzenie to otwiera pierwszy wybr tekstw
Simone WeiJ, wydany w 1948 roku pod tytuem Ia
Psanteur et la Grce.
Autor Wprowadzea, Gustave Thibon (ur. w roku
1903) jest znanym francuskim filozofem-samoukiem.
Urodzi si w chopskiej rodzinie prowansalskiej. Wy-
chowany w charakterystycmym dla tego rejonu klimaoe
laicystycznym koczy jedynie szko podstawow. Zko-
lei przez wiele lat pracuje w ojcowskirn gospodarstwie.
Majc lat f3 zaczymz si uczyc sam' Zdobywa solidne
podstawy wyksztacenia i opanowuje kilka jzykw.
Studiuje matematyk i |tlozofi i ostatecznie koncentruje
si na zagadnieniach psychologii konkretnej.. poprzez
studia nad Heglem, witymTomaszem i witym Janem
od Krzya dochodzi do chrzecijastwa. Wspracuje
z ,,Revue Thomiste'' i ,,Etudes Carmelitains''. Spord
kilkunastu wydanych ksiek najbardziej mane s eseje
z psychologii Diagnozy (1940) oraz eseje o maeslwle.
odmwi przyjcia katedry uniwersy.teckiej, mieszka
w swym niewielkim gospodarstwie nad Rodanem.
okadka i strony ty'tuowe wg projektu serii
Aldony Dawid
Redaktor
Elbieta Burakowska
Redaktor techniczny
Ewa Dbnicka
Korekta
Zesp
ISBN 83-211-6563-10
847751983.005.png
r-
6 cuslAvE lHlrJoN
cikni dzieliem to szczcie, jakim byo ob-
cowanie Z ni Sam i z jej myl; a dzimam
gorzkie poczucie, jakbym zdtadza' obcym
jak rodzinn tajemnic. Pocieszamnie tylko
jedno: myl' ze jej wiadectwo, przeszedszy
przez t nieuchronn profanacj, jak pociga
za sob rozgos, dotrze do paru bratnich jej
dusz.
Jeszcze przykrzejsza jest dla mnie konie-
czno mwienia - przy okazji oddania
WPROWADaNI
I
jc przedstawicielk skrajnej lewicy., ktra
- usunita z uniwersytetu na skutek nowych
zarudzen - chciaaby przez pewien cZaS pra-
cowa na wsi jako robotnica rolna. Podobne
przedsiwzicie powinno si, moim zdaniem,
odbywa pod czyjopiek, i cieszybym si,
gdyby Pan mg wzi t dziewczyn do
siebie''. Zamyliem si przez chwil nad tym
listem' Nie jestan, dziki Bogu, dotknity
adnym apriorycznym antysemityzmem, ale
to, co mi wiadomo z dowiadczenia o wadach
i za|etach ydowskiego ternperamentu, nie-
zbyt si zgadzaz moim wasnyrn tsmperamen-
tem, a przede wszystkim z wyma gani ami zy cta
zbiorowego. Moje najprostsze reakcje S Zgo-
a odmienne od reakcji wojujcych przed-
stawicieli skrajnej lewicy. Czuj takze pewn
nieufno w stosunku do osob z dyploman
filozofii. Co za si tyczy intelektualistw,
chorych na powrt do ziemi, znam ich do
dobrze, zeby wtedzie, l'z z donielicznymi
wyjtkami s to jednostki chimeryczne, kt-
rych zamierzenia kocz si na og jak
najgorzej. Pierwszy mj odruch by wic nega-
tywny. Potem jednak' chcc speni prob
w rce czytelnika tej ksiki - o sobie
srmym'Secretum me|m mihi: w brak
wstydiiwoci, jaki obserwujany u tylu
wspczesnych pisarzy, upodobania do auto-
biografii i wyznan, w zwyczaj wprowadza-
nia czytelnikw w najskrytsze zakanarki
pogwaconej intymnoci Zawsze mnie zdu-
mieway i gorszyy. Jestem jednak ZmuSZo-
ny - chociaby po to tylko, zeby usprawie-
diiwi obecno mojego nazwiska na po-
cztku tych stronic - ujawni te wyjtkowe
okolicznoci,dziki ktrym poznaem praw-
dziw osobowoSimone Weil i ktrym
dzi zawdziczart niezasuony zaszczyt
przekazywania wiatu jej myli.
W czerwcu l941 roku otrz1tnaem od jed-
nego Z ptzyjaci, ojca Perrin, dominikanina
mieszkajcego wwczas w Marsylii, list, kt-
rego nie zachowaem, ale ktrego trebya
mniej wicej taka,. ,,Znam tutaj jedn dziew-
Czyn, Zydowk, z dyplomem filozofii, woju-
' okrelenie ojca Perrin nie jest zupenie cise- Simo-
ne Weil bya aktyrvistk zlllzklw zawodowych, ale nie
wiza.a si formalnie z adn parti politycm. Wsp-
pracowaa wprawdzie z socjalistami i komunistami, ale
najblisza bya raczej ugrupowaniom anarcho-syndykali-
stycmym.
847751983.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin